uniquesacos@gmail.com 01-4950919

खाता खोल्ने फारम

* लगाइएका बिवरणहरु आनिवार्य छन्

१. बचत योजनानोट : एक भन्दा बढी खातावाला भएमा छुट्टै बिवरण भरेर बुझाउनु पर्ने

General Saving (साधारण बचत)


२. निवेदकको परिचयin BLOCK letters

Permanent Address (ईस्थायी ठेगाना)


Temporary Address (अस्थाई ठेगाना )


३. नाबालकको हकमाupload guardian's signature (jpg, jpeg, png)

४. अन्य सुभिधा

५. इच्छाएको व्यक्ति


६. परिचय गराउने


७. खाता खोल्दा चाहिने कागजातहरु


Upload citizenship/passport
Upload recent passport size photo
Upload applicant's signature
Agreement of A/C holders in case of joint account
Right thumb print
Left thumb print
Note: All uploads must be jpg, jpeg or png